REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: cakestudio.pl Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).


 

SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

CAKE STUDIO AGNIESZKA PAZDYKA

Przedsiębiorca: Agnieszka Pazdyka

NIP: 8221583926 , REGON: 146322970

Adres: Duchnów , Szosa Mińska 42, 05-462 Wiązowna


 

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.


 

A. Definicje

1.SKLEP INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

2.KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

3.KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

4.PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

5.REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

6.UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

7.ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

8.NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

 

B. Postanowienia ogólne.

1.Zakres działalności - sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej tortów i artykułów cukierniczych

2.SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

3.KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

4.SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

5.Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

C. Zamówienie.

1.SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką na adres na terytorium Polski. Do realizacji zamówienia jest niezbędnym prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia lub maila z zamówieniem oraz potwierdzenie tego zamówienia w ciągu 24 godz. przez pracownię tortów Cake Studio. Pracownia może nie przyjąć zamówienia w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.

2.Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z aceptacją regulaminu.

3.Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta ale po potwierdzeniu przez pracowię. Nie pracujemy w niektóre święta oraz możemy wyznaczać dodatkowe dni wolne (np.urlop) po umieszczeniu informacji na stronie.

4.Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną w sms lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

5.Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :

a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.

c) przy płatnościach kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6.Termin realizacji zamówienia. Pracownia może nie przyjąć zamówienia w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin ale wskazane jest aby składać zamówienia wcześniej np. z 5 dniowym wyprzedzeniem. Zamówienie zostanie potwierdzone przez CAKE Studio w ciągu 24h , po potwierdzeniu należy dokonać wpłaty całkowitej lub zaliczki w wysokości 100 zł lub innej jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dokonanie zakupu w sklepie na www.cakestudio.pl nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest mail od pracowni Cake Studio w którym potwierdzamy zamówienie ewentualnie omawiamy dodatkowe szczegóły.

7.Przy zamówieniu należy podać minimum dwugodzinny przedział czasowy dostawy, lub godzinę do której tort ma być dostarczony. Prosimy nie zamawiać torów na ostatnią chwilę, ponieważ mogą wystąpić nieoczekiwane okoliczności; manifestacje, kolizje,korki które mogą spowodować opóźnienie kierowcy do którego zastrzegamy sobie prawo (30 min)

8.Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

 

D. Ceny.

1.Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

2.Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

3.Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

E. Formy płatności:

1.za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

2.przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w potwierdzeniu zamówienia;

3.płatność gotówką przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać we wsazanym terminie i o wskazanej godzinie w sklepie stacjonarnym pod adresem

Adres : Konik Stary, Szosa Mińska 42, 05-462 Wiązowna

4.system płatności on-line: płatności dokonywane za pośrednictwem tpay.com

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980,00 (wpłacony w całości)

 

5.W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 3 dni do dnia realizacji, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

6.SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7.Zamówienia z odbiorem osobistym z pracowni lub z płatnością przy dostawie są zaliczkowane w kwocie 100 zł. Kwotę tą sprzedawca może zmienić, jeśli będzie niewystarczająca. Brak wpłaty zaliczki oznacza anulowanie zamówienia. W tytule przelewu zaliczki proszę o podanie numeru zamówienia lub imię i nazwisko.

 

F. Wysyłka towaru

1.Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

2.KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.

3.Zakupione produkty wysyłamy autochłodnią

G. Reklamacje i zwroty

1.Zgodnie z Ustawą z 25 marca 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" który mówi, że „klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki” – w przypadku zamówień towarów z cukierni stajonarnej oraz internetowej ze względu na krótki termin przydatności do spożycia ciast i tortów wyroby te są wyłączone z tej możliwości i nie podlegają zwrotowi.

2.Po upłuwie 12 h reklamacji nie przyjmujemy

3.W przypadku reklamacji jakości produktu należy dostarczyć do siedziby firmy próbkę tego wyrobu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt dostarczymy bez dodatkowych kosztów na adres klienta.


 

H. Prawo do odstąpienia od umowy .

Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić zmiany w zamówieniu przed upływem 72h (3 dni) do czasu realizacji danego zamówienia. Informacja o zmianie lub anulacji zamówienia musi wpłynąć e-mailem na adres slodkosci@cakestudio.pl lub telefonicznie 609740748

J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

nazwisko i imię,

adres do wysyłki produktów,

adres e-mail,

numer telefonu kontaktowego,

w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6.

W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane wyłącznie pracownikowi - dostawcy.

L. Postanowienia końcowe

Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowiązuje do 24.05.2018;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiązuje od dnia 25.05.2018

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.


 


 


 


 


 


 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.